உயிர் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் இதர எழுத்துக்கள்
a
A or aa
i
I or ii
u
uu
e
E or ee
ai
o
O or oo
au
க் k
ச் s or ch
ட் t or d
த் th
ப் p or b
ற் R
ங் ng
ஞ் nj
ண் N
ந் w or n-
ம் m
ன் n
ய் y
ர் r
ல் l
வ் v
ழ் z
ள் L
q
ஹ் -h
ஷ் sh
ஸ் S
ஜ் j
ஸ்ரீ sri
தமிழ் எழுதி
AllTamil.com